BASES LEGALS PEL SORTEIG D’UN LLIBRE ELECTRÒNIC CERVANTES 4 A LA CAMPANYA ‘UTILITZA LA LLENGUA’ DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA

VALIDESA

La promoció és vàlida des del 07/02/2018 al 02/04/2018. Promoció vàlida per a majors de 18 anys.

Mecànica

  1. La participació al test de la campanya ‘Utilitzes la llengua’ és totalment lliure.
  2. Està limitada a una participació per persona.
  3. S’han de respondre 7 preguntes sobre l’ús de la llengua catalana.
  4. Entre tots els participants, el 3 d’abril de 2018, se sortejarà un llibre electrònic Cervantes 4 amb tecnologia OptimaLight, pantalla de 6" i bateria de llarga durada. El preu d’aquest producte és de 139,90 € (IVA inclòs).
  5. La Plataforma per la Llengua es posarà en contacte amb el guanyador i proporcionarà instruccions per obtenir el premi. En cas que no es pugui contactar amb el guanyador en un període de 15 dies, el premi s’assignarà al següent candidat a la llista. Si tampoc s’aconsegueix contactar-hi, el premi queda desert.
  6. La participació en el concurs fraudulentament (ús de robots, sistemes no manuals, etc.) donarà lloc a l'eliminació automàtica del concurs, sense dret al premi.

RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA ORGANITZADORA

La Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili social C/ Sant Honorat 7, principal 1a, 08002 de Barcelona organitza diferents accions de participació i concursos que es desenvolupen a través dels seus portals web o d’altres plataformes. Tot participant ha de complir amb les següents bases generals de participació:

1. Qui hi pot participar

Les accions de participació de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer bàsicament es dirigeixen a majors de 18 anys que resideixin al territori espanyol. Ara bé, en determinats casos els menors també podran participar si així ho especifica la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, en cas que el concurs porti associat un premi, es podrà exigir l’autorització del pare, de la mare o del tutor per al seu lliurament.

No podran participar en el concurs les persones que hagin participat en la seva organització, ni els treballadors de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer ni els seus familiars directes.

2. Mecànica de participació

La participació en els concursos o accions de participació que organitza la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer és gratuïta i les modalitats de participació poden ser les següents:

  1. Concursos o accions de participació en les que és necessari estar registrat al portal de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer com a usuari. En aquest cas, per poder-se registrar al portal és imprescindible tenir més de 14 anys.
  2. Participacions mitjançant el correu electrònic, trucades telefòniques, o d’altres formes de comunicació similars.
  3. Participacions mitjançant les xarxes socials, organitzades als espais de les presències oficials de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer a les xarxes socials, o bé vehiculades a través d’una etiqueta identificativa.

Les accions de participació podran tenir unes condicions particulars que complementin les condicions generals. El fet de participar en qualsevol acció comporta l’acceptació de les condicions particulars si hi ha, com també les generals. En cada acció es determinarà com a mínim la mecànica de participació específica, els terminis de participació, l’àmbit territorial i la descripció del premi en el cas que existeixi.

3. Premis

Hi haurà concursos o accions de participació en les que els participants podran obtenir premis directament de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer o d’alguna entitat col·laboradora. En el cas que l’organitzador i el lliurador del premi sigui exclusivament la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, les condicions per al gaudiment són les següents:

a. Descripció

En els concursos en què es doni un determinat premi, aquest podrà ser en metàl·lic o en espècie. Al portal de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer s’informarà de les característiques concretes del premi a aconseguir, i en el cas que es publiqués alguna fotografia, aquesta seria bàsicament a nivell orientatiu.

En el cas de premis en espècie, el responsable del producte entregat serà el fabricant o distribuïdor a l’estat espanyol. Les reclamacions o queixes dels productes s’hauran de fer directament a aquestes empreses.

Els premis concedits quedaran subjectes a les obligacions fiscals i tributàries de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial pel guanyador, que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques) o per l'impost sobre societats (en el cas d'entitats subjectes a aquest impost).

En tot cas, el premi obtingut serà objecte de retenció o ingrés a compte sempre que el seu valor fiscal sigui superior a 300 euros en el cas de guanyadors persones físiques, o superior a 300, 51 euros en el cas de persones jurídiques.

En cas que es tracti d'un premi en metàl·lic, la retenció serà del 20% sobre l’import del premi (base de retenció), mentre que en el cas de premis en espècie l'ingrés a compte serà del 21% sobre el resultat d’incrementar el valor d'adquisició del premi en un 20%, d'acord amb la normativa en vigor. En el cas que la naturalesa del premi ho requereixi (com podria ser el cas de viatges), les dades identificatives dels guanyadors es comunicaran a aquestes empreses als únics efectes de formalitzar el seu gaudiment.

En el cas que guanyis un premi, hauràs de complir amb les obligacions tributàries i fiscals que corresponguin.

b. Entrega dels premis

Una vegada finalitzat el concurs, l’equip de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer que l’hagi organitzat es posarà en contacte amb els guanyadors de manera telefònica, a través del correu electrònic que l’usuari hagi facilitat en el moment de registrar-se com a usuari dels portals de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, per missatgeria privada en el cas de xarxes socials o d’altres mètodes compatibles amb la privacitat de les seves dades.

Depenent de la quantia del premi, la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer enviarà al guanyador el document d’acceptació del premi, el qual s’haurà de retornar a la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer acceptant les seves condicions. Si el guanyador fos un menor d’edat, l’autorització haurà d’estar firmada pel seu pare, mare o representant legal.

L’organització del concurs estarà facultada a sol·licitar al guanyador la informació complementària que fos necessària i pertinent per poder fer efectiu el premi.

En el cas que no es procedís a l’acceptació del premi o no s’enviés la informació sol·licitada en el termini sol·licitat pel programa, si és possible aquest passaria al següent participant finalista o en últim cas podria declarar-se desert. En tot cas, el termini màxim de recollida de premis serà de tres mesos.

Per causes excepcionals, la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer podrà canviar el premi objecte de l’acció de participació per un altre similar i del mateix import econòmic. En aquest cas, informarà convenientment als participants dels motius dels canvis.

Per poder lliurar-te el premi, hauràs de signar el document d’acceptació. Si ets menor d’edat, ho haurà de fer el teu representant legal.

4. Gestió de continguts

En les accions de participació o concursos que organitzi la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, els participants podran enviar de manera voluntària continguts com poden ser fotografies, vídeos, textos, etc. Tot el material que els usuaris ens enviïn haurà de complir les condicions que a continuació es detallen:

Autoria o disposició dels drets per publicar i visualitzar els continguts

L’usuari del portal que enviï algun contingut, ja sigui text, vídeo, fotos o arxiu d’àudio haurà de complir les següents condicions:

El contingut que ens enviïs per participar ha de ser teu, o bé, has de tenir l’autorització per a fer-ho.

Condicions per acceptar els continguts enviats

Els continguts enviats pels usuaris hauran de complir amb la legislació vigent i en cap cas s’acceptaran continguts contraris amb les normes de conducta i estil i amb els bons costums i l’ordre públic. En concret i a títol enunciatiu, causes de no acceptació de documents són les següents:

Drets de Propietat intel·lectual

Pel que fa referència als drets de propietat intel·lectual, el fet d’enviar els continguts per a participar en les accions de participació proposades per la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, sigui al portal de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer o a través de xarxes socials o altres plataformes, comporta l’acceptació i el consentiment de l’usuari dels següents punts:

Els continguts que ens enviïs els podrem publicar als portals de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER i difondre’ls.

5. Cessió dels drets d’imatge

El guanyador dels concurs o els usuaris que enviïn continguts generats per ells per participar en les accions proposades per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER autoritzen la publicació del seu nom i població en qualsevol activitat promocional relacionada amb l’acció de participació.

Amb caràcter general, en tots els concursos s’informarà del nom del guanyador i de la seva població. En cas que el contingut enviat sigui la seva pròpia imatge, pel fet de participar en l’acció implica que la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER podrà difondre-la pels seus mitjans de comunicació sempre dins de l’àmbit del mateix concurs.

Aquestes activitats no comportaran cap tipus de remuneració.

6. Xarxes socials

La PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER té presència a les principals xarxes socials amb les seves pàgines i perfils oficials.

En cada una de les xarxes s’informa de temes relacionats amb les accions i activitats de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER . El fet de publicar determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeixi una llicència d’ús il•limitada per a l’esmentat contingut, sinó que l’usuari haurà d’utilitzar l’esmentada informació i continguts d’acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa.

Podràs participar en determinades accions des de les diferents xarxes socials on la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER tingui presència. Als portals de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER publicarem les condicions de participació.

7. Mecanisme per indicar la vulneració de drets

En el cas que els administradors dels portals tinguin coneixement que s’ha vulnerat algun dret de propietat intel•lectual sobre continguts publicats, es reserva el dret de retirar-ne el mateix de manera cautelar.

La PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER farà tots els esforços possibles per respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial que pertanyin als seus autors i creadors, i impulsarà el seu respecte per als usuaris dels seus serveis. En el cas que un dels seus usuaris vulneri algun precepte dels que es determinen en aquestes condicions, la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER no assumirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.

En el cas que un usuari tingui coneixement que el servei està vulnerant algun dret seu, podrà avisar sobre la incidència detectada a través del correu electrònic info@plataforma-llengua.cat

8. Acceptació de les bases

Cada concurs tindrà unes condicions de participació particulars que s’anunciaran al portal i les condicions generals de participació que seran visibles i accessibles en tot moment per als participants. Abans de participar-hi l'usuari es compromet a llegir-les amb deteniment.

La participació en concursos promoguts per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER comporta l'acceptació de les bases o de les condicions de participació.

Els guanyadors dels concursos o accions promocionades per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER , accepten expressament que el seu nom sigui publicat en els llocs web de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER o en les xarxes socials on tingui presència.

9. Suspensió, anul·lació o ajornament dels concursos

La PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER es reserva el dret de suspendre, anul·lar o ajornar qualsevol dels seus concursos. En aquest cas, informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en les accions de participació.

10. Jurisdicció i llei aplicable

Les condicions de participació dels concursos i accions de participació de la PLATAFORMA PER LA LLENGUA-COL·LECTIU L’ESBARZER es regeixen per la llei de l’estat espanyol.

Qualsevol controvèrsia o litigi derivats d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats de la ciutat Barcelona, excepte en el cas de consumidors, que serà el que la llei estableixi.

FORMULARI

La Plataforma per la Llengua ha creat el test de ‘Utilitza la llengua’ per recollir dades d'usuaris participants i poder contactar amb ells. Aquestes dades seran incloses en un fitxer automatitzat titularitat de Plataforma per la Llengua-Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili social C/ Sant Honorat 7, principal 1a, 08002 de Barcelona.

Els usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una carta escrita a l'adreça indicada o per correu electrònic a: info@plataforma-llengua.cat

Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat a: https://www.plataforma-llengua.cat/privacitat/

La teva actitud compta. Utilitza la llengua!

Quan vas al supermercat, quan demanes un cafè, a l’hora d’utilitzar l’ordinador...
En situacions quotidianes, molt sovint som els catalanoparlants mateixos els qui
renunciem a l’ús del català per estigmes i idees preconcebudes.

Respon aquestes set preguntes i descobreix quines petites accions pots fer en el
teu dia a dia per a potenciar l’ús de la llengua. Tu hi tens molt a fer!

Emplena el formulari amb les teves dades i comença el test:

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Has d’acceptar la política de privacitat per poder començar el test.

Gracies per participar.

Ho sentim, aquest email ja està registrat a la nostra base de dades.

NOM *
PRIMER COGNOM *
SEGON COGNOM
TELÈFON *
CODI POSTAL *

*Aquests camps són obligatoris per poder fer el test i contactar amb tu en cas de ser el guanyador del sorteig.

Política de privacitat ▼

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, 08002 Barcelona, l'informa que les dades de caràcter personal que se'ns comuniquin en el formulari de registre d'aquesta pàgina o de l'aplicació informàtica seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer responsabilitat de l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer. Aquest fitxer i el seu tractament automatitzat tenen com a finalitat mantenir informats els usuaris i usuàries de les nostres notícies i novetats o atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte tant a la nostra pàgina web com a les aplicacions informàtiques, així com desenvolupar accions i campanyes de promoció de la llengua catalana, i oferir, mitjançant l'enviament de correus electrònics o la realització de trucades, els serveis que puguin ser del seu interès i la possibilitat de ser soci de ple dret de l'Associació.
D'acord amb el que estableix l'article 15 de la LOPD en relació amb els articles 23 a 26 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, tel. 93 321 18 03, correu electrònic info@plataforma-llengua.cat.
Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen en aquest formulari d'inscripció obligatòria, es possible que Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer no pugui atendre la seva sol·licitud.
Li preguem que comuniqui a Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer totes les modificacions de les seves dades de caràcter personal a fi de tenir les dades degudament actualitzades i sense errors en els nostres fitxers. Igualment, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i reals.
Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.
Menors de 18 anys. Si vostè és menor de 14 anys, necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutor legal per poder enregistrar les dades que seran objecte de tractament.
Si vostè és major de 14 anys, podrà consentir-ho per si mateix/a, però l'advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotografies dels seus amics i/o entorn social. Li facilitem un enllaç de l'Agència Catalana del Consum on s'estableix una guia sobre aquest assumpte. Aquest enllaç, però, por ser modificat per la mateixa Agència.
https://consum.gencat.cat/temes_de_consum/proteccio_de_dades/index.html
El responsable del fitxer ha adoptat totes les mesures de seguretat exigibles legalment dins de les seves instal·lacions, sistemes i fitxers d'acord amb el que estableix el reglament de la LOPD, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals tot i que informa que comunicarà les dades a les autoritats públiques competents sempre que sigui requerit segons les disposicions legals.
El propietari de les dades personals és responsable, en tot moment, de l'exactitud, vigència autenticitat i pertinència de les dades proporcionades.